עליה של 11 אחוזים בעודף הנכסים של המשק מול חו”ל

עיקר העלייה בעודף הנכסים ברבע הרביעי נבע כתוצאה מהשקעות אחרות של תושבי ישראל בחו"ל ומירידה במחירי המניות הפיננסיות שמחזיקים תושבי חו

נגידת בנק ישראל קרנית פלוג צילום: אייל וייס

 

ברבע הרביעי של שנת 2016 חלה עלייה של 10.7 מיליארדי דולרים (11.3%) בעודף הנכסים של המשק מול חו”ל, זאת בהמשך לעלייה של כ-10.2 מיליארדים (12%) ברבע השלישי של השנה.

עיקר העלייה בעודף הנכסים ברבע הרביעי נבע כתוצאה מהשקעות אחרות של תושבי ישראל בחו”ל ומירידה במחירי המניות הפיננסיות שמחזיקים תושבי חוץ.

העלייה בשווי תיק הנכסים של תושבי ישראל בחו”ל ברבע הרביעי (5.4 מיליארדי דולרים, 1.4%) התרכזה בזרם השקעות אחרות (3 מיליארדי דולרים, 5%) ובזרם השקעות ישירות של תושבי ישראל בחו”ל (1.5 מיליארדי דולרים, 1.7%).

הירידה ביתרת ההתחייבויות ברוטו של המשק לחו”ל (5.4 מיליארדי דולרים, 1.9%-) נבעה בעיקר מירידה במחירי המניות הישראליות שמחזיקים תושבי חוץ (8.1 מיליארדי דולרים, 8.9%-).

עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו”ל במכשירי חוב בלבד (חוב חיצוני שלילי), עלה ברבע הרביעי בכ-3.8 מיליארדי דולרים (3%) ועמד בסוף דצמבר על כ-129 מיליארדים.

היחס שבין החוב החיצוני ברוטו לתמ”ג עלה במהלך הרביע הרביעי ועמד בסוף דצמבר על 28.6%: עלייה בשווי השקלי של החוב החיצוני ברוטו בשיעור הגבוה משיעור העלייה בתוצר.