חברת החשמל סיימה את 2016 ברווח של 1,181 מיליון שקלים

הרווח לשנת 2016 כולל אירועים חד-פעמיים בסך של כ-700 מיליוני שקלים ■ החברה ממשיכה במגמת הקטנת החוב הפיננסי הכולל שלה, ומתחילת השנה קטן החוב בכ-1.4 מיליארד שקלים

יפתח רון טל יו"ר חברת החשמל צילום: יוסי וייס

דירקטוריון חברת החשמל אישר את הדוחות הכספיים של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2016.  מהדו”ח עולה, כי חברת החשמל סיימה את שנת 2016 ברווח של 1,181 מיליוני ש”ח, לעומת רווח של 223 מיליוני ש”ח בשנת 2015.

בשנה זו, למרות שחל גידול של 1% במכירות החשמל של החברה לעומת השנה הקודמת, חלה ירידה בהכנסות החברה בסך של כ-359 מיליוני ש”ח הנובעת מירידה בתעריף החשמל במהלך שנת 2015.

בינואר 2016, הורה שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לחברת החשמל, כי ייצור החשמל ביחידות הפחמיות  יופחת ב- 15% בחישוב שנתי, יחסית להיקף ייצור החשמל ביחידות אלה בשנת 2015.

כמו כן בחודש ספטמבר 2016 התקבלו מהמשרד להגנת הסביבה היתרי פליטה בהתאם לחוק אוויר נקי לאתרי תחנות הכוח הפחמיות שלה, אורות רבין ורוטנברג, בהם נקבע בין היתר, כי  על החברה להפעיל את יחידות הייצור במינימום האפשרי מבחינה תפעולית וכי עליה לתת עדיפות בכל עת לייצור חשמל בגז טבעי.

כתוצאה מכך, הקטינה החברה את ייצור החשמל בפחם, וכמות הפחם הנצרכת ירדה בכ-15%, וביחד לצד ירידה במחיר הפחם, הביאו לקיטון בעלויות צריכת הפחם בסך של 895 מיליוני ש”ח לעומת השנה שעברה.

הוצאות החברה על גז טבעי עמדו בשנת 2016 על סך 3,972 מיליוני ש”ח לעומת סך של 3,820 מיליוני ש”ח בשנה קודמת, גידול של כ-4%.

כמו כן הייתה ירידה של 175 מיליוני ש”ח בצריכת הסולר הנובעת מתנאי מזג אוויר קיצוניים אשר היו בשנה שעברה.

בשנת 2016 השקעות החברה בגין פרויקט הפחתת הפליטות בתחנותיה הפחמיות, הסתכמו  לסך של 1,011 מיליוני ש”ח .

בחודש ספטמבר 2016 נחתם הסכם עקרונות לפתרון חוב החשמל הפלסטיני. כחלק מהסכם עקרונות זה התקבל בחברה סך של כ-590 מיליוני ש”ח.

יפתח רון-טל, יו”ר דירקטוריון חברת החשמל הסביר כי “מדיניות דירקטוריון החברה והניהול המקצועי של הנהלת החברה, לצד ניהול פיננסי אחראי ושמרני, הביאו להישג משמעותי של צמצום החוב הפיננסי בכ- 1.4 מיליארד שקלים מתחילת השנה, הישג משמעותי המצביע  על חוסנה הפיננסי של החברה והוכחה להישגים שהם תולדה של מדיניות פיננסית שמרנית ואחראית”.