הכנסת אישרה שורת רפורמות בתחום המס

מליאת הכנסת אישרה, כחלק מהתכנית הכלכלית ותקציב המדינה לשנת 2017-2018, שורת רפורמות בתחום המס ובהם המיסוי של בעלי חברות ארנק וחיוב חלוקת רווחים

מליאת הכנסת. ( צילום: )קובי גדעון, לע"מ

מליאת הכנסת אישרה את הפרק בחוק ההסדרים העוסק במיסוי חברות, לרבות חברות הארנק.

הצעת החוק כוללת 3 חלקים מרכזיים המטפלים בתופעת ניצול לרעה של מיסוי תאגידי, החלק הראשון בהצעת החוק עוסק בחיוב משיכות כספים המבוצעות על ידי בעלי המניות מהחברות שבבעלותם.

משיכות אלה יחויבו בתום השנה שלאחר השנה בה נמשכו, כהכנסה חייבת במס בידי בעל המניות שמשך את הכספים. בנוסף גם העמדת נכסים כגון דירות מגורים, כלי שיט וטיס לשימוש בעלי המניות תחויב כהכנסה חייבת בידם.

החלק השני בתיקון החקיקה דן בחברות שהוקמו על ידי נושא משרה (דירקטורים, מנכ”לים וכד) וכן שכירים במהותם שהעניקו שירותים דרך חברות שבבעלותם- “חברות שכירים”. על פי הצעת החוק, ההכנסות שיתקבלו על ידי החברה ייוחסו לבעל המניות וישולם עליהן מס שולי ככל שאר השכירים.

החלק השלישי בהצעת החוק נוגע בסמכות המנהל להורות על חלוקה של רווחים שנצברו בחברה. על פי הצעת החוק שאושרה, רשאי המנהל לאחר התייעצות עם וועדה ציבורית שתוקם, להורות על חלוקה של עד 50 אחוז מרווחים שנצברו בחברה ושמקורם אינו מרווחים שנצברו בחמש השנים שקדמו לחלוקה. על מנת לאפשר פיתוח עסקים וצמיחתם, הוסכם כי לא ניתן יהיה להורות על חלוקה של רווחים אם הסכום המצטבר שלהם נמוך מ-5 מיליון שקלים ובכל מקרה, יתרת הרווחים שתיוותר בחברה לא תהיה נמוכה מ-3 מיליון שקלים.

 במסגרת תיקון החקיקה נקבעו הוראות מעבר מקלות על פיהן ככלל, ניתן יהיה להשיב ללא חיוב, בהתאם לחקיקה החדשה כספים עד ליום 31 בדצמבר 2017, או נכסים ששמשו את בעלי המניות, עד ליום 31 בדצמבר 2018. כמו כן נקבעו הוראות לעניין העברת דירות מגורים מהחברות לבעלי המניות שהשתמשו באותן דירות למגוריהם לפיהן יוכלו לפנות או להעביר את הדירה לבעלותם עד 31 בדצמבר 2018.

כמו כן אושרה הוראת שעה מקלה במס על דיווידנדים לפיה ישולם מס בגובה של 25% (במקום מס בשיעור של  30% ו- 3% מס יסף) על ידי מי שישלם את המס עד ספטמבר 2017.