הגירעון הממשלתי במרץ – 3.7 מיליארד שקלים

סך ההוצאות של הממשלה הסתכם בחודש שעבר ב-34.5 מיליארד שקלים

גירעון בקופה? צילום: פיקסביי

הגירעון הממשלתי בחודש מרץ עמד על 3.7 מיליארד שקלים, כך עולה מאומדן ראשוני של הגירעון ומימונו ושל ביצוע התקציב בתקופה ינואר-מרץ 2017 שנערך על ידי חטיבת מימון, אשראי ומידע ניהולי באגף החשב הכללי באוצר.

מהנתונים עולה עוד כי בשלושת חודשים אלה נמדד גירעון בסך 2.4 מיליארד שקלים לעומת עודף בסך 0.9 מיליארד בתקופה המקבילה אשתקד.

חשוב לציין כי תקציב לשנת 2017 מתוכנן גירעון שנתי בסך 36.6 מיליארד שקלים שהם 2.9% מהתמ”ג. על פי הנתונים הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים (אפריל  2016 – מרץ 2017) עומד על  2.3% מהתמ”ג.

מהנתונים עולה גם כי סך ההוצאות של הממשלה (ללא פירעון קרן על החוב הממשלתי) הסתכמו בחודש מרץ ב-34.5 מיליארד שקלים, על פי הפירוט הזה: הוצאות משרדי הממשלה 25.8 מיליארד שקלים, תשלומי ריבית על החוב הממשלתי 2.9 מיליארד שקלים ופירעון קרן וריבית למוסד לביטוח לאומי 5.8 מיליארד שקלים.

מנגד, באגף ההכנסות – סך גביית המסים בחודש מרץ הסתכמה ב 24.5 מיליארד שקלים. בתקופה ינואר – מרץ 2017 הסתכמה גביית המסים בסך של 76.2 מיליארד שקלים, גידול נומינלי של 5.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות האחרות הסתכמו בחודש מרץ בסך של 6.4 מיליארד שקלים. מזה: סך של 5.7 מיליארד שקלים  הפקדות המוסד לביטוח לאומי, 0.1 מיליארד פחות מפירעון הקרן והריבית למוסד כאמור לעיל.